Gratis levering vanaf 70€

Privacybeleid

1Verantwoordelijke voor de verwerking

World way bvba (hierna “World way” genoemd), met maatschappelijke zetel te Louizalaan 367, 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0454.713.036.

2. Verzamelde gegevens

Om haar producten te koop aan te bieden, te verkopen en te leveren, verzamelt World way persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en met name de volgende soorten persoonsgegevens :

 • De door de klant verstrekte identificatie- en adresgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, factuur- en leveringsadres, e-mailadres);
 • Gegevens die het beheer van bestellingen mogelijk maken (transactienummer, bedrag, details van gekochte artikelen, datum van aankoop, enz;)
 • Gegevens met betrekking tot het beheer van de klantenrekening en de klantenservice (datum van aanmaak van de rekening, klachten, bestellingen, enz.);
 • Gegevens over de betaalmiddelen en -methoden (bankkaart, paypal-rekening);
 • Browsergegevens (gegevens die door World way worden verzameld tijdens het surfen van de gebruiker op de site, waaronder datum, tijdstip van verbinding/browser, browsertype, taal, IP-adres, locatiegegevens).

Deze gegevens worden door World way rechtstreeks bij de gebruiker verzameld bij het aanmaken van een account of bij het doen van aankopen. De navigatiegegevens worden verzameld overeenkomstig de in artikel 8 vermelde voorwaarden met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het aanmaken van een account op de Site vereist het aanmaken van een wachtwoord. Dit wachtwoord is gecodeerd en is alleen bij u bekend. We kunnen er niet bij. Als u uw wachtwoord bent vergeten, wordt er een link naar uw e-mailadres gestuurd zodat u een nieuw wachtwoord kunt kiezen.

3. Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende hoofddoeleinden:

 • Het beheer van de online verkoop op de Site, uw Account, uw registraties en aansluitingen en de levering van de diensten waartoe zij respectievelijk toegang geven (online bestelling, verzending van nieuwsbrieven, enz.);
 • Beheer en follow-up van bestellingen;
 • Beheer van klantenrelaties en klachten;
 • Het aanleggen van een klantenbestand met het oog op klantenbinding, prospectie, promotie, marketingstudies (verbetering van de klantenervaring en de aangeboden diensten);
 • Voor statistische doeleinden ;
 • Frauduleuze of illegale activiteiten opsporen, voorkomen en bestrijden

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Het verkrijgen van voorafgaande toestemming (bijv. bij inschrijving voor de nieuwsbrief). In dat geval heeft de gebruiker de mogelijkheid zijn toestemming te allen tijde in te trekken.
 • De verwerking is noodzakelijk in het kader van een overeenkomst tussen World way en de klant (bijvoorbeeld bij een aankoop).
 • World way heeft een legitiem belang bij de uitvoering van de verwerking en dit legitieme belang wordt niet overschaduwd door de belangen, fundamentele rechten of vrijheden van de gebruiker (bijvoorbeeld in het kader van de preventie van betalingsfraude);
 • De behandeling moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

4. Aanbieders met toegang tot persoonsgegevens van gebruikers

De verzamelde persoonsgegevens worden door het interne personeel van World way verwerkt om de door de klanten gevraagde diensten te kunnen leveren.

World way deelt geen persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden met derden.

World way kan persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde dienstverleners en partners die ons helpen onze diensten te verlenen en te verbeteren, zoals

 • Logistiek dienstverlener en bezorger (vervoerders en koeriers) ;
 • Technische dienstverleners (internetproviders en IT-dienstverleners)
 • Betalingsdienstaanbieder (bankoperatoren)
 • Marketing dienstverlener.

World way zorgt ervoor dat al haar dienstverleners, partners en onderaannemers voldoen aan de RGPD en dat zij alle technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Sommige verwerkingen kunnen gepaard gaan met overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal World way passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er waarborgen zijn door na te gaan of (i) derde partijen gecertificeerd zijn en voldoen aan dergelijke waarborgen of (ii) dat er door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften zijn of (iii) dat er door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules zijn ondertekend met de derde partij.

5. De rechten van gebruikers op hun persoonsgegevens

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, te beperken, te rectificeren, te wissen en zich daartegen te verzetten, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn gegevens na overlijden.

Hij kan te allen tijde zijn toestemming om commerciële informatie te ontvangen intrekken en een kopie vragen van alle persoonlijke informatie over hem die in het bezit is van World Way.

5.1. De uitoefening van deze rechten gebeurt per e-mail naar het volgende adres hello@sokio.bio of per post naar het volgende adres World Way Srl , Louizalaan 367 , 1050 Brussel.

De gebruiker heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

België

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35 / Drukpersstraat 35

1000 Brussel / 1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Website: http://www.privacycommission.be/

 

6. Houdbaarheid

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij World Way wettelijk verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren of het noodzakelijk is voor het beheer van een mogelijk geschil.

Wanneer het doel niet langer van toepassing is of is vervuld, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

7. Beveiliging

Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt World Way zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te vrijwaren en met name te voorkomen dat zij door onbevoegde derden worden gewijzigd, misvormd of ingezien.

8. Beheer van cookies

Een cookie is een stukje informatie dat op uw computer, telefoon of ander apparaat wordt geplaatst. Het zijn tracers die worden gedeponeerd en gelezen wanneer u een website bezoekt. Het bevat verschillende stukjes informatie: de naam van het domein dat het heeft gedeponeerd, een waarde en een eventuele vervaldatum.

De cookie maakt het mogelijk de navigatie te volgen of het gedrag van de gebruiker te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden (taal, mandje, scherm, enz.) tijdens de navigatie.

Type gebruikte cookies :

 • Essentiële cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor het surfen op de site en die de gebruiker in staat stellen de functies ervan te gebruiken en de verbinding te beveiligen.
 • Analytische of statistische cookies: dit zijn cookies die World way in staat stellen het gebruik en de prestaties van haar site te kennen, statistieken, bezoekvolumes en gebruik van de verschillende elementen van de site (bezochte inhoud, pad) op te stellen om het belang en de ergonomie van de diensten te verbeteren.
 • Functionaliteitscookies: dit zijn cookies die de werking van de Site optimaliseren en toegang geven tot specifieke functionaliteiten. Zij maken het mogelijk de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de gebruiker en zorgen zo voor een vloeiende en aangepaste surfervaring.

De gebruiker kan zijn voorkeuren met betrekking tot cookies wijzigen via zijn browsersoftware.

Cookies worden maximaal 13 maanden bewaard vanaf het moment dat ze op het apparaat van de gebruiker zijn geïnstalleerd.

9. Sociale netwerken

De gebruiker kan ervoor kiezen om informatie op de Site te delen via sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met inbegrip van de naam en de voorkeuren van de gebruiker, zichtbaar zal zijn voor bezoekers van hun persoonlijke pagina’s. World way adviseert daarom het privacybeleid van de sociale netwerkbedrijven zorgvuldig te lezen, aangezien dit van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.

10. Contacteer ons

World Way Srl
Louizalaan 367
1050 Brussel
Belgique
Email : hello@sokio.bio

Datum: 15 september 2022