Gratis levering vanaf 70€

Algemene voorwaarden

1.  TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties op de website https://www.sokio.bio (hierna de “Site” genoemd) tussen WORLD WAY srl (hierna “WORLD WAY” genoemd), met maatschappelijke zetel te Louizalaan 367, 1050 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0454.713.036, en elke persoon die een op de Site te koop aangeboden artikel koopt of zich daartoe verbindt (hierna de “Klant” genoemd). Deze voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met het “Privacybeleid” van WORLD WAY.

1.2. Elke bestelling op de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de Klant erkent kennis te hebben genomen alvorens de bestelling te plaatsen.

1.3. WORLD WAY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn echter steeds die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling van de Klant.

1.4. Deze algemene voorwaarden bevatten alle verbintenissen van de partijen.

2. PRODUCTEN EN BESTELLINGEN

2.1. De te koop aangeboden producten zijn die welke op de Site staan, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de precieze dag en op het precieze moment van raadpleging door de Klant, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Deze aanwijzingen worden regelmatig bijgewerkt. WORLD WAY is echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de actualisering van de site, ongeacht de herkomst ervan.

2.2. WORLD WAY besteedt veel zorg aan de beschrijving van haar Producten. Het is echter mogelijk dat er fouten op de Site verschijnen, hetgeen de Klant aanvaardt. WORLD WAY zal alles in het werk stellen om
eventuele fouten of omissies zo snel mogelijk na kennisgeving te corrigeren.
De foto’s, die het exclusieve eigendom zijn van WORLD WAY, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen. Zij worden
derhalve slechts ter illustratie gepresenteerd.

2.3. Om een bestelling van een of meer Producten te plaatsen, moet de Klant de verschillende stappen van de door WORLD WAY op de Site vastgestelde procedure volgen. De Klant kan zoveel Producten aan zijn mandje toevoegen als hij wenst. Dit mandje vat de door de Klant gekozen producten samen, evenals de prijzen en de bijbehorende kosten. De Klant kan zijn mandje vrij wijzigen tijdens zijn navigatie en vóór de validatie van zijn bestelling. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding door de Klant van de algemene verkoopsvoorwaarden, de aangekochte producten, de prijs en de daaraan verbonden kosten. Een bevestigingsmail met de details van de bestelling (overzicht van het/de product(en), hoeveelheid, prijs, kosten, betalingswijze, enz.) alsook de factuur worden door WORLD WAY naar de Klant gestuurd. De Klant aanvaardt het gebruik van elektronische post in deze context. De klant moet de inhoud van de communicatie zo snel mogelijk controleren en WORLD WAY onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of omissies. Het ontbreken van een antwoord op de ontvangstbevestiging van de bestelling geldt als aanvaarding van de bestelling en haar voorwaarden.

2.4. Om een abonnement te kunnen nemen, moet de Klant zich eerst inschrijven op de Site door een account aan te maken met de verschillende gegevens die op hem betrekking hebben. De Klant ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de verstrekte informatie te allen tijde accuraat en up-to-date is. WORLD WAY is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om de Producten te leveren in geval van een fout in de gegevens van de Klant.

2.5. De Vennootschap verbindt zich ertoe bestellingen die op de website zijn geplaatst slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Producten. Indien het Product niet beschikbaar is, verbindt de Vennootschap zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, die de keuze heeft zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling zal terugbetaald krijgen.

2.6. WORLD WAY behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

3. PRIJS EN BETALING.

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief BTW tegen het geldende tarief
in België of in het land van levering binnen de Europese Unie.

3.2. WORLD WAY behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de
prijs die geldt op het ogenblik dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.3. In het geval van Abonnementen wordt de Klant geïnformeerd dat zijn bankrekening rond
[#] van elke voorgaande maand wordt gedebiteerd, voor de levering van de doos van de volgende maand.

3.4. De betaling geschiedt via een van de bij de bestelling voorgestelde betaalmiddelen: debetkaart:
Bancontact , kredietkaart: Mastercard, Visa of Paypal rekening.

3.5. Om de Klant in staat te stellen in alle veiligheid aankopen te doen, worden de betalingen per bankkaart uitgevoerd met
de beveiligde betalingsdienstaanbieder, [Stripe , Paypal]. Bij de online betaling van een Bestelling wordt de Klant automatisch
doorgestuurd naar de server van de bank via een beveiligde SSL-transactie.
De Paypal betalingsoplossing is ook 100% veilig. De uitwisseling van gevoelige informatie tussen
de Klant en de [#] website gebeurt dus zonder medeweten van WORLDY. Na validatie van de betaling wordt de Klant
automatisch teruggebracht naar de Site.

3.6. Geen enkele bestelling wordt aanvaard of verwerkt zonder een geldige betaling op naam van de geregistreerde houder.

3.7. Indien uw kaartuitgever de betaling weigert, is WORLD WAY niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of
levering van de bestelling.

 

4. LEVERING

4.1. Bestellingen worden verwerkt en geleverd van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De leveringen worden uitgevoerd door de volgende diensten [bpost,dhl,post gdlux,colissimo,tnt], afhankelijk van de door de Klant gekozen optie bij het valideren van zijn Bestelling. De toepasselijke leveringskosten zijn deze die op de Site vermeld staan op het ogenblik van de Bestelling.

4.2. De bestelde producten en dozen worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn persoonlijke account op de Website in het kader van een abonnement en volgens de leveringswijze die hij heeft gekozen bij de
validatie van zijn bestelling. Er kan niet worden geleverd aan hotels of postbussen.

4.3. De leveringstermijnen worden bij de bestelling opgegeven en hangen af van de door de Klant gekozen leveringswijze (Be Post, Mondial Relais, DHL, enz.).
WORLD WAY is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering die niet door WORLD WAY is veroorzaakt of door overmacht is gerechtvaardigd.

5. HERROEPINGSRECHT EN TERUGGAVE

5.1. Overeenkomstig de wet heeft de Klant-consument het recht de op de Site geplaatste bestelling te annuleren binnen 15 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum, zonder reden en zonder boete. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen of artikelen die volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt.

5.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-consument een e-mail sturen naar het volgende adres: hello@sokio.bio, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet plaatsvinden. Zij ontvangen een e-mail ter bevestiging van de retourzending en met vermelding van de retourprocedure.

5.3. De uitoefening van dit recht houdt de verplichting in om de Producten waarvan de bestelling is geannuleerd binnen
15 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen.
De voorwerpen moeten intact zijn en mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.

5.4. De terugzending is voor rekening en risico van de Klant. Het retouradres is World Way Srl, Louizalaan 367, 1050 Brussel.

5.5. De Klant zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, via de gebruikte betalingswijze het bedrag van het/de product(en) terugbetaald krijgen, mits WORLD WAY het/de product(en) in perfecte staat en in de originele verpakking heeft ontvangen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van WORLD WAY tot de volledige betaling van alle
daarvoor verschuldigde bedragen.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIES

7.1 WORLD WAY is alleen verplicht producten te leveren die voldoen aan de contractuele bepalingen. De Producten worden geacht
conform te zijn indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de Producten zijn in overeenstemming met de
beschrijving en bezitten de essentiële kenmerken die op de Website zijn vermeld; (2) zij zijn geschikt voor de doeleinden waarvoor
dergelijke producten in het algemeen zijn ontworpen, (3) zij voldoen aan de kwaliteits- en
weerstandscriteria die voor dit soort producten in het algemeen worden aanvaard en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

7.2. Bij ontvangst van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe de inhoud, de conformiteit en de staat van de bestelling te controleren. Hij
meldt onmiddellijk elke geconstateerde onregelmatigheid.

7.3. Alle door WORLD WAY verkochte producten genieten de wettelijke garanties van de artikelen 1641 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het zonder kosten worden teruggestuurd naar WORLD WAY, die
zal het terugnemen, ruilen of terugbetalen. Alle claims moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres [hello@sokio.bio].

 

8. OVERMACHT

In geval van een geval van overmacht dat de uitvoering van deze voorwaarden verhindert, zal WORLD WAY de Klant daarvan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen.
De volgende omstandigheden worden als overmacht beschouwd: oorlog, onlusten, staking, lock-out,
zowel bij WORLD WAY als bij haar onderaannemers en dienstverleners , brand, uitval van apparatuur, computervirussen of bugs, onderbreking of storing van
communicatie- en transportmiddelen, slecht weer, epidemie, pandemie, moeilijkheden bij de levering van
grondstoffen, materialen en energie, alsmede beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, en elke andere
gebeurtenis buiten de wil van de partijen die de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert.
Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder
schadevergoeding. Indien de gebeurtenis langer dan drie maanden duurt, kan de betrokken transactie op
verzoek van een partij zonder schadevergoeding worden beëindigd.
Niet-betaling vormt geen overmacht.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de Site zijn en blijven het exclusieve eigendom van WORLD WAY. Geen enkele reproductie, exploitatie of
gebruik in welke hoedanigheid dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, van de elementen van de Site (teksten, foto’s, lay-out) is
toegestaan.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Cliënten worden verwerkt overeenkomstig ons “Beleid inzake de verwerking van
persoonsgegevens”.

11. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE JURISDICTIE

De verkoop van de producten is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, is elk geschil
met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden, de uitvoering of verbreking van een verkoop, de interpretatie,
uitvoering of beëindiging van deze voorwaarden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Brussel.

12. DIVERSEN

De onderhavige algemene voorwaarden vormen een geheel, maar indien, om welke reden dan ook, een van de clausules
nietig of ongelijkwaardig zou worden verklaard, zou alleen deze als ongeschreven worden beschouwd; de overige clausules blijven
volledig en dwingend van toepassing op de partijen.

Datum: 15 september 2022